بند طنابی سه سر قلاب (Y) مدل 102 A

اطلاعات بیشتر

رنگ

فسفری

ساخت کشور

ایران

برند

البرز پوشش

معرفی بند طنابی سه سر قلاب (Y) مدل 102 A

بند طنابی سه سر قلاب (Y) مدل 102 A از جمله تجهیزات کاربردی برای کار در ارتفاع است که مشخصات آن در زیر آورده شده است.

  • طراحی سبک قطعات فولادی
  • قالب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه mm 57-62
  • امکان اتصال به انواع تکیه گاهها دار بست ها و…
  • طراحــی شــده جهــت پیشــروی و صعــود بــه ســازهها، دکلهــا، نردبانهــا، داربســتها و…
  • روکـش محافـظ طنـاب را داراسـت کـه از طنـاب در برابـر سـائیدگی و خوردگـی و در برابــر پوســیدگی ناشــی از نــور خورشــید محافظــت مینمایــد.
  • دارای بســت فــوالدی و بافــت طنــاب مــی باشــد کــه از مزیتهــای ایــن نــوع اتصــال میتــوان بــه عــدم دســتکاری محصــول توســط کاربــر و افزایــش تــوان تحمـل نیـرو بنـد )النیـارد( در ناحیـه اتصـال بـه تکیـه گاه کـه در نهایـت باعـث افزایــش ایمنــی مــی گــردد را اشــاره کــرد.
  • توجـه : بنـد )لنیـارد( فقـط در جاهایـی کـه امـکان اسـتفاده از ضـد شـوک وجـود نــدارد اســتفاده گــردد

برای استعلام قیمت و ثبت سفارش این محصول می توانید با شماره های فروشگاه ایمن صنعت آریا تماس حاصل فرمایید. فروشگاه ایمن صنعت آریا در زمینه لوازم ایمنی  تنوع بسیار بالایی داراست. که می‌توانید این تنوع را از طریق سایت مشاهده نمایید.

شماره تماس ها:  ۰۹۱۲۵۱۱۱۴۲۸ – ۰۹۱۹۷۰۹۳۹۸۳ – ۶۶۳۴۷۹۲۲ – ۶۶۱۷۰۸۸۱

Leave Your Comment

بستن
مقایسه