بند طناب سه سر قلاب ضد شوکدار(Y) مدل 114 A

اطلاعات بیشتر

رنگ

فسفری

ساخت کشور

ایران

برند

البرز پوشش

معرفی بند طناب سه سر قلاب ضد شوکدار(Y) مدل 114 A

بند طناب سه سر قلاب ضد شوکدار(Y) مدل 114 A از جمله تجهیزات کاربردی برای کار در ارتفاع است که مشخصات آن در زیر آورده شده است.

  • طراحی سبک قطعات فولادی
  • قالب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه mm 57-62
  • امکان اتصال به انواع تکیه گاههادار بستها و…
  • طراحــی شــده جهــت پیشــروی و صعــود بــه ســازهها، دکلهــا، نردبانهــا، داربســتها و…
  • روکـش محافـظ طنـاب را داراسـت کـه از طنـاب در برابـر سـائیدگی و خوردگـی و در برابــر پوســیدگی ناشــی از نــور خورشــید محافظــت مــی نمایــد.
  • دارای بســت فــوالدی و بافــت طنــاب میباشــد کــه از مزیتهــای ایــن نــوع اتصـال مـی تـوان بـه عـدم دسـتکاری محصـول توسـط کاربـر و افزایـش تـوان تحمــل نیــرو بند)لنیــارد( در ناحیــه اتصــال بــه تکیــه گاه کــه در نهایــت باعــث افزایــش ایمنــی میگــردد را اشــاره کــرد.
  • مجهـز بـه سیسـتم ضـد شـوک اسـت کـه باعـث کاهـش اثـر ضربـه در اثر سـقوط مـی شـود.
  • امـکان اتصـال بـه تمامـی هارنسهـا و مناسـب جهـت تمامـی ارتفاعـات بـا توجـه بــه شــرایط کار مــی باشــد.

برای استعلام قیمت و ثبت سفارش این محصول می توانید با شماره های فروشگاه ایمن صنعت آریا تماس حاصل فرمایید. فروشگاه ایمن صنعت آریا در زمینه لوازم ایمنی  تنوع بسیار بالایی داراست. که می‌توانید این تنوع را از طریق سایت مشاهده نمایید.

شماره تماس ها:  ۰۹۱۲۵۱۱۱۴۲۸ – ۰۹۱۹۷۰۹۳۹۸۳ – ۶۶۳۴۷۹۲۲ – ۶۶۱۷۰۸۸۱

Leave Your Comment

بستن
مقایسه