هارنس سوپر فول مدل 246 A

اطلاعات بیشتر

رنگ

فسفری

ساخت کشور

ایران

برند

البرز پوشش

معرفی هارنس سوپر فول مدل 246 A

هارنس سوپر فول مدل 246 A از جمله تجهیزات کاربردی برای کار در ارتفاع است که مشخصات آن در زیر آورده شده است.

کمربنــد هارنــس چنــد کاره مناســب جهــت عملیــات امــداد و نجــات و هرگونــه ارتفــاع
دارای تسمه ضد خش و سبک
حفـاظ راحتـی پـا کمـر شـانه، کـه کمـر پهـن جهـت حمایـت عالـی کاربـر، راحتـی و ضــد عــرق مــی باشــد.
حفاظ راحتی جهت ناحیه گردن و شانه طراحی شده
قابلیت اتصال صندلی نشیمن
قابلیــت اتصــال لنیــارد اســتوپ دار)ترمــز( جهــت تنظیــم فاصلــه بــا ســطوح عمــودی و بصــورت U دارد
امکان اتصال تعبیه شده در کمر جهت کیف ابزار
فشــار وارده بــرروی کمربنــد توســط تســمه هــای شــانه بــرروی شــانه منتقــل میشــوند.
در ناحیـه کمـر دارای شـیارهای جـا ابـزاری مـی باشـد و در پهلوهـا حلقـه هایـی جهــت نگهــداری کارابیــن یــدک تعبیــه شــده اســت.
سـگک هـای تمـام فـوالدی و بسـیار مقـاوم در برابـر کشـش و حادثـه کـه سـاده و راحـت ریـگالژ مـی شـود و در زمـان حادثـه امـکان بـاز شـدن آن وجـود نـدارد.
در طراحی و ساخت هارنس از قطعات سبک استفاده شده است.
امـکان اسـتفاده از هارنـس فـوق بـه صـورت نیـم تنـه بـا اسـتفاده از کارابین در جلـو و حلقـه و تسـمههای ریـگالژی در پشـت کاربـر میباشـد و در صـورت نیـاز حمایـل قسـمت شـانه از قسـمت نیـم تنـه جـدا میشـود و بـه صـورت نیـم تنـه نیـز میتـوان اسـتفاده کـرد.
دارای ۵ حلقه اتصال فوالدی مقاوم و یک حلقه اتصال تسمهای
امکان استفاده از تمامی لنیاردهای ضد شوک دار و معمولی

برای استعلام قیمت و ثبت سفارش این محصول می توانید با شماره های فروشگاه ایمن صنعت آریا تماس حاصل فرمایید. فروشگاه ایمن صنعت آریا در زمینه لوازم ایمنی  تنوع بسیار بالایی داراست. که می‌توانید این تنوع را از طریق سایت مشاهده نمایید.

شماره تماس ها:  ۰۹۱۲۵۱۱۱۴۲۸ – ۰۹۱۹۷۰۹۳۹۸۳ – ۶۶۳۴۷۹۲۲ – ۶۶۱۷۰۸۸۱

Leave Your Comment

بستن
مقایسه