هارنس فول مدل 1X 252 A

اطلاعات بیشتر

رنگ

فسفری

ساخت کشور

ایران

برند

البرز پوشش

معرفی هارنس فول مدل X 252 A

هارنس فول مدل X 252 A از جمله تجهیزات کاربردی برای کار در ارتفاع است که مشخصات آن در زیر آورده شده است.

دارای تسمه ضد خش و سبک
فشــار وارده بــرروی کمربنــد توســط تســمههای شــانه بــرروی شــانه منتقــل میشــوند.
سـگک هـای تمـام فـوالدی و بسـیار مقـاوم در برابـر کشـش و حادثـه کـه سـاده و راحـت ریـگالژ مـی شـود و در زمـان حادثـه امـکان بـاز شـدن آن وجـود نـدارد.
در طراحی و ساخت هارنس از قطعات سبک استفاده شده است.
قابلیت اتصال صندلی نشیمن
قابلیــت اتصــال لنیــارد اســتوپ دار)ترمــز( جهــت تنظیــم فاصلــه بــا ســطوح عمــودی و بصــورت U دارد
امکان اتصال تعبیه شده در کمر جهت کیف ابزار
دارای سـگک هـای فـوالدی چفتـی در قسـمت کمـر و پـا و جلـو سـینه میباشـد کــه ســرعت بــاز و بســته کــرد ن را بــاال مــی بــرد.
دارای حفاظ راحتی در ناحیه کمر
دارای حلقـه فـوالدی جهـت اسـتفاده در کارهـای سـیم بانـی، مخابراتـی و غیـره مــی باشــد.
دارای 5 حلقه اتصال فوالدی مقاوم مناسب جهت جلوگیری از سقوط

برای استعلام قیمت و ثبت سفارش این محصول می توانید با شماره های فروشگاه ایمن صنعت آریا تماس حاصل فرمایید. فروشگاه ایمن صنعت آریا در زمینه لوازم ایمنی  تنوع بسیار بالایی داراست. که می‌توانید این تنوع را از طریق سایت مشاهده نمایید.

شماره تماس ها:  ۰۹۱۲۵۱۱۱۴۲۸ – ۰۹۱۹۷۰۹۳۹۸۳ – ۶۶۳۴۷۹۲۲ – ۶۶۱۷۰۸۸۱

Leave Your Comment

بستن
مقایسه