دستکش عایق برق کاتو

 کاتالوگ دستکش عایق برق کاتو

چکمه عایق برق 36 کیلوولت اتکه فرانسه

چکمه عایق برق 36 کیلوولت اتکه فرانسه

استیک همپتانسیل سازی و دشارژ

برگه های گزارش تست و تائیدیه کاتالوگ استیک همپتانسیل سازی و دشارژ

استیک نجات 45 کیلوولت

 برگه های گزارش تست و تائیدیه چوب استیک نجات (عصای نجات)

کفپوش عایق برق کلاس 0 بهینه توازن

 گزارش تست عایقی کفپوش های عایق برق به ازای هر میلیمتر ضخامت از آزمایشگاه پژوهشگاه وزارت نیرو

کفپوش عایق برق کلاس 0 بهینه توازن

 گزارش تست و تائیدیه کفپوش عایق برق کلاس صفر از آزمایشگاه صنایع انرژی اپیل E.P.I.L 

کفپوش عایق برق کلاس 0 بهینه توازن

برگه های گزارش تست و تائیدیه کفپوش عایق برق کلاس صفر از آزمایشگاه پژوهشگاه وزارت نیرو 

کفپوش عایق برق کلاس 0 بهینه توازن

گزارش تست و تائیدیه کفپوش عایق برق کلاس صفر از آزمایشگاه مرکز پژوهش متالوِژی رازی

فازمتر فشار متوسط

 کاتالوگ فازمتر فشار متوسط

کاتالوگ فازمتر فشارقوی 230 و 400 کیلوولت کاتو فرانسه

فازمتر فشارقوی 230 و 400 کیلوولت کاتو فرانسه

کفپوش عایق برق کلاس 2 بهینه توازن

 گزارش تست عایقی کفپوش های عایق برق به ازای هر میلیمتر ضخامت از آزمایشگاه پژوهشگاه وزارت نیرو

کفپوش عایق برق کلاس 2 بهینه توازن

 گزارش تست کفپوش عایق برق کلاس 2 و 3 با ضخامت های 3 و 4 میلیمتر از آزمایشگاه پژوهشگاه وزرات نیرو